Algemene voorwaarden

 

 

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk “Van Stralen”, counseling coaching & training.

Officieel gevestigd te Huizen, Trompstraat 1.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56771142 en met BTW-nummer 140266835B01.

“Van Stralen” wordt in dit schrijven verder vernoemd als “VS”.

 

2. Aanbod

“Een psychodidacticus, die curatief werkt, helpt mensen hun doelen te bereiken door middel van kennisoverdracht en individuele procesbegeleiding (therapie).” (www.psychodidact.nl)

Dit gebeurt bij VS aan de hand van individuele gesprekken (d.m.v. counseling of coaching), met behulp van verschillende (verander)technieken. Alles passend bij de vraag en het proces van de cliënt.

 

3. Cliënt

De persoon welke een gesprek (counseling dan wel coaching) heeft bij VS.

 

4. Privacy

Wat tijdens de gesprekken bij VS besproken wordt blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt toch melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft VS de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan VS door de cliënt niet worden aangesproken.
Zie verder het privacyreglement.

 

5. Dossier

De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. VS maakt hiervoor gebruik van EVICARE (door KIWA erkend elektronisch cliënten dossier) Als cliënt heb je recht op inzage van je eigen dossier, zoals beschreven in de Nederlandse wetgeving.

Zie verder het privacyreglement.

 

6. Derden

Informatie aan derden (bijvoorbeeld een huisarts) wordt door VS alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt hiervan dan wel door VS in kennis gesteld.

 

7. Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt zowel de werkwijze van VS besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming gaat het kennismakingsgesprek over in het gesprek (counseling dan wel coaching) of wordt er een vervolgafspraak gepland. Mocht er echter besloten worden – om welke reden dan ook – niet verder met elkaar in gesprek te gaan, dan is het kennismakingsgesprek daarmee klaar en kosteloos voor de cliënt.

 

8. Sessies

De sessies kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het proces van de cliënt.

Mocht VS om welke reden dan ook de begeleiding met de cliënt willen stopzetten dan gaat dit uiteraard in overleg met de cliënt.

Wanneer nodig en/of gewenst zal VS de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie/therapeut.

 

9. Aansprakelijkheid

De counselor begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de counselor niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling of voor het achterhouden van (medische) informatie door de cliënt.

 

10. Bij verhindering

Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch (06 – 40574871) of schriftelijk (info@vanstralen.nu) wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij te laat afzeggen wordt het consult (met het tarief geldend voor 1 uur/sessie) alsnog in rekening gebracht.

Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor VS niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. VS zal dan trachten het gesprek zo snel mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden dan geen kosten in rekening gebracht.

 

11. Betaling

Van elk gesprek ontvangt de cliënt naderhand een factuur op het aangegeven mailadres (via Evicare).

De factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van het factuurnummer.

De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoeding door de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij de zorgverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.

 

12. De NFG

De counselor is ingeschreven bij de beroepsvereniging de NFG (registratienummer: 6406047574) en houdt zich aan de door De NFG opgestelde beroepscode (www.de-nfg.nl).

 

13. Locatie

In principe vinden de gesprekken – op afspraak – plaats op het adres:
Trompstraat 1 of Achterbaan 81 te Huizen of Berg 26A te Nuenen.
Zo niet, wordt de cliënt tijdig op de hoogte gebracht van een andere locatie voor het gesprek.

 

14. Klachtenregeling

Op 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. Heeft u klachten over de dienstverlening dan dient u in eerste instantie contact met VS op te nemen. Komt u echter niet tot een oplossing dan kunt u vervolgens contact opnemen met de NFG: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

 

15. Wijzigingen algemene voorwaarden

Voor nieuwe cliënten staat op de website www.vanstralen.nu altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor VS. Mochten deze echter tijdens een behandeltraject wijzigen dan worden de huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Van Stralen
januari 2013, aangepast 3 november 2022